Trung hoa Dân quốc Bưu chính dư đồ, 1933.
Bưu chính tổng cục, Giao thông bộ, Trung hoa Dân quốc.

   

Directorate General of Posts, Ministry of Transportation, Republic of China (1933).

Collection of Thang Tran